ALERT MRB PRO

Alert MRB Pro của NVTS là ống nhòm đa cảm biến với định dạng lớn có thể nhìn thấy hình ảnh dạng HD, máy ảnh nhiệt độ phân giải cao.